Nieuwsbrief Nieuwsbrief
De ontmoeting deed me denken aan een boek dat ik onlangs las: Places of Redemption: Theology for a Worldly Church van Mary McClintock Fulkerson. Een boek over kerkgemeenschappen als plaatsen waar mensen aan het Licht zouden moeten komen. Naast de kerkdienst en bijbelstudies onderstreept ze de waarde van wat ze homemaking practices noemt, het gezamenlijk oppakken van praktische klusjes die nodig zijn om de gemeenschap draaiende te houden. Koffie schenken. Samen een muurtje witten. Liturgieboekjes uitdelen voor de dienst. Even boodschappen doen voor de buren. Het zijn voor haar juist dit soort activiteiten waaraan gemeenteleden betekenis ontlenen. Waarbij ze zich gezien en gewaardeerd weten. Ogenschijnlijk onbenullige homemaking practices zijn voor haar belangrijke momenten van zingeving waar mensen aan het Licht kunnen komen.
In het pastorale contact zijn het ook juist dit soort activiteiten die vaak genoemd worden als gemis in de huidige tijd. Het is mooi dat we via de online kerkdienst de boodschap over omzien naar de naaste kunnen horen maar in het handen en voeten geven daarvan voelen velen van u zich nog beperkt. Het ontbreken van de homemaking practices zorgt er voor sommigen van u voor dat het Licht wat versluierd is geraakt. De komende weken zullen we in Wijk stap-voor-stap met elkaar ontdekken wat er mogelijk is in het gebouw. We starten weer met diensten en denken na over vormen waarin we ook in kleine groepen activiteiten kunnen doen zoals jeugdwerk en V&T. Het is goed te merken dat er op deze manier weer meer ruimte komt voor echte ontmoetingen.
Ook vragen de coronamaatregelen om nieuwe vormen van homemaking practices: bemensing van de schoonmaakploeg en van de groep die u ontvangt en de coördinatie van de beschikbare plekken regelt. Er zijn dus weer mogelijkheden om uw steentje bij te dragen. Om te helpen de kerkdiensten en het gemeentewerk weer op te starten. Om samen te bouwen aan die mooie plek in Wijk waar mensen aan het Licht kunnen komen.

 

Ter overweging God die draagt?

Voor wie mij al een beetje heeft leren kennen zal het geen geheim zijn dat de teksten van Huub Oosterhuis een inspiratiebron voor me zijn. In een vlog verwees ik al eens naar het lied ‘Die mij droeg’:

Die mij droeg op adelaarsvleugels;
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid –
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Kent u het gevoel dat God u draagt in uw eigen leven? Dat u na een periode van krijsend vallen weer kon vliegen op eigen kracht? Of roept dit beeld juist verdriet bij u op, omdat het lijkt alsof u maar blijft vallen?
Rik Willemsen, predikant in opleiding

 

Filmpjes

Komende zondag 28 juni houdt onze gemeente geen dienst. Wel zijn er weer TV-diensten. Ook wordt er op de website weer een filmpje over een bijbelse twijfelaar geplaatst, de laatste in een reeks van vijf. Dit keer gaat het over de dwazen in Psalm 14 die beweren dat er geen God is. In die tijd werd dat in Israël als dwaas gezien, vandaag de dag geldt dat voor velen als wijsheid. Over dat spanningsveld, en over de dwaas die filosoof Friedrich Nietzsche ooit ten tonele voerde, gaat het in de opname die u kunt aanklikken via https://youtu.be/9IodMGKIlAQ

Het bijzonder geslaagde filmpje van Nieke Eigenhuis over het maken van onze livestream kerkdiensten (The Making of…) zit op dit moment van schrijven al op 200 views. Het is te zien via:
https://youtu.be/dwq321itOoM

Deadline en werving
Vanaf 1 juli gaan we om en om met een Nieuwsbrief en Kerkbrief werken. De keren dat onze gemeente een eredienst houdt, verschijnt er een kerkbrief. Die proberen we zo in te richten dat op de voorkant de liturgie staat, en op de achterkant de mededelingen. Als u naar de kerk komt, kunt u de voorkant met liturgie uitprinten en meenemen. Wilt u de liederen en schriftgedeelten meelezen, dan neemt u ook een liedboek en bijbel mee.
De deadline voor zowel de Kerkbrief als de Nieuwsbrief wordt nu: donderdag 12.00 uur. Voor de Nieuwsbrief van volgende week geldt dus: uw tekst graag kant en klaar voor donderdag 2 juli, 12.00 uur naar kerkbrief.wbd@gmail.com

Voor het mogelijk maken van de beoogde herstart van onze kerkdiensten in juli hebben zich de eerste vrijwilligers gemeld! Hopelijk sluiten er nog anderen aan om de ontvangst te coördineren en te helpen bij de lichte schoonmaak na de dienst. Voor (een van) deze taken kunt opgeven bij de scriba Hans Sonnevelt: scribapgwbd@gmail.com

Zolang er niet gezongen mag worden, behalve door onze zangeressen, willen we de muzikale inbreng in de kerkdiensten verbreden. Graag horen we wie een instrument bespeelt en hieraan een bijdrage wil leveren. Hij of zij kan zich melden bij onze hoofdorganist: pim13_schipper@hotmail.com
Jan Offringa

 

Herstart Kerkdiensten in de Grote Kerk

ALLEEN SAMEN kunnen we dit veilig regelen

Afgelopen woensdag 24 juni kondigde premier Rutte verdere versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Deze versoepelingen betekenen voor de herstart van kerkdiensten in de Grote Kerk met maximaal 100 bezoekers het volgende:

- u hoeft zich niet vooraf aan te melden voor het bezoeken van een kerkdienst, maar helaas geldt wel: vol is vol. U kunt dan de kerkdienst alsnog thuis volgen.
- er wordt niet gevraagd naar uw gezondheid (en er wordt niet gecontroleerd of u zich heeft aangemeld). Wél wordt u zoals voorheen begroet en zijn er coördinatoren die u naar een beschikbare plek begeleiden.

De overige maatregelen zoals vermeld op het eerder toegezonden protocol blijven onverkort van kracht:

- als u koorts heeft, verkouden bent of hoest, blijf dan gewoon thuis. En mocht u ‒ eenmaal binnen ‒ onverhoopt toch moeten hoesten of niesen, dan geldt weer: in uw elleboog.
- door uw handen te desinfecteren voordat u naar binnen gaat, voorkomt u dat virussen die onverhoopt op uw handen zitten, andere bezoekers besmetten. De middelen staan daarvoor klaar.
- volg bij binnenkomst én vertrek de looproutes en de aanwijzingen van de begroeter, coördinatoren en/of predikant. Er is één in- en uitgang beschikbaar (Peperstraat).
- houd er rekening mee dat de garderobes buiten gebruik zijn en dat het de bedoeling is zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet – al breekt (hoge) nood wetten.
- houd anderhalve meter afstand in acht, niet alleen als u door de kerk loopt, maar ook als u plaatsneemt op een stoel of in een bank.
- zingen tijdens de kerkdienst is niet toegestaan.

Deze column is niet bedoeld om u te ontmoedigen. Integendeel, uw kerkbezoek wordt hooglijk op prijs gesteld en is van groot belang om de nodige ervaring op te bouwen in de komende tijd. Weet dus dat u van harte welkom bent in de Grote Kerk!
Martin Smits, voorzitter Kerkenraad

 

Van Diaconie/ZWO

Dit weekend is de eerste collecte voor de kerk in Marokko. In dat land is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.

Hulp aan getraumatiseerde migranten
De Evangelische Kerk in Rabat zit vol op zondagochtend. Eén grote familie: trefpunt voor christenen uit diverse Afrikaanse landen. De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals de gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen.

Oecumenisch theologisch onderwijs
In Rabat is een theologisch instituut waar predikanten en voorgangers van huiskerken opgeleid worden. Ieder jaar studeren hier zo’n 75 studenten uit diverse landen en achtergronden. Er is veel aandacht voor de dialoog tussen christenen en moslims. Vooral christenen uit landen waar moslims in de meerderheid zijn studeren hier graag. U draagt ook bij aan dit theologisch onderwijs, waardoor de kerk er kan zijn in Marokko en vooral Afrikaanse dominees veel internationale en interreligieuze ervaring opdoen.

Diaconie/ZWO beveelt deze collecte van harte bij u aan en zal de opbrengst verdubbelen.
Jaap Swank

 

Over-de-brug-dienst

Stan – Tijn – Gijs – Christian – Lobke – Fieke gaan dit jaar over de brug tijdens de over-de-brug-dienst op 12 juli. Over de brug… van het bekende en vertrouwde naar het onbekende. Een belangrijk moment! Gelukkig staan ze er niet alleen voor: terwijl de ouders hen beetje bij beetje loslaten, staat aan de overkant de gemeente om ze welkom te heten.
U bent van harte uitgenodigd om gemeente te zijn op 12 juli. De over-de-brug-dienst is in Maarsbergen, Maarnse Grindweg 49. Van 14.00 -15.00 uur is de dienst met het ritueel. Inloop vanaf 12.45 (koffie en taart). Graag uw eigen (tuin)stoel meenemen.
Jeugdraad/Lydia Roosendaal

 

Bedankje

Ik ben gelukkig weer thuis na een zware rugoperatie in het UMCU en de daarop volgende revalidatie in het Zonnehuis in Doorn.
Dank voor alle belangstelling voor mij en  voor Ina en voor de prachtige bloemen die ik gekregen heb.
Reinout Broos en Ina Lamein

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa

 
terug