Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Liturgie zondag 26 september 2021, 11.00 uur
Grote Kerk – Protestantse gemeente
Tweede zondag van de herfst

Startzondag rond nieuwe jaarthema: ‘Van U is de toekomst’
Dienst met afscheid, bevestiging en presentatie.
Afscheid van diaken Jan Klaver en jeugdouderling Jack van der Laak.
Bevestiging van Marieke Borgers-Hagen en Nel van Vliet-van der Kwast.
Presentatie van Janna Afman en Elly Oechies-Bax.

Deze startzondag is voorbereid met Riet Andringa, Marieke Borgers en Angela Verkerk. Ook als u niet meedoet aan het programma na de dienst, bent u van harte welkom.

Organist: Pim Schipper
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Koster: Kees van Vliet
Diaken: Jelte Veenstra
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Jan Offringa
Medewerking: kerkkoor Cantique o.l.v. Elien van der Meer

O  r  d  e   v  a  n   d  i  e  n  s  t

VOORBEREIDING

Klokgelui

Koor zingt: ‘Sporen van vrede’
(Tekst: Marcel Zagers; muziek: Juliette Dumore)

Welkomstwoord

In memoriam Ina Lamein

Allen gaan staan

We zingen: (melodie Lied 961)

           Niemand leeft voor zichzelf
           Niemand sterft voor zichzelf
           Wij leven verbonden met God en elkaar
           in tijd en eeuwigheid.

Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.


Drempelgebed:
Trouwe God,
met een nieuw seizoen voor ogen
bidden wij U om kracht en wijsheid
en veel vertrouwen in de toekomst.
Leer ons te ontdekken

wat we van U mogen ontvangen
en wat van ons wordt gevraagd.

Laat ons zien hoe we, elk op eigen wijze,
Jezus kunnen volgen en dienen
Amen.


Allen gaan zitten

We zingen: Psalm 33: 2,8

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing, afgesloten met Lied 333

Lezing en overdenking van: Matteüs 6, 9-10
Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.


Koor zingt: Ave verum – W.A. Mozart (1756-1791)

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS EN PRESENTATIE MEDEWERKERS

Inleiding en woorden van afscheid en dank

Presentatie nieuwe ambtsdragers

Vragen ter bevestiging

Belofte en zegening

We zingen: Lied 833 – koor: Engels, allen: NL

Presentatie nieuwe medewerkers

Vraag, belofte en zegening

We zingen: Lied 833 – koor: Engels, allen: NL

Vraag aan de gemeente (allen gaan staan)
v. Nu deze mensen bevestigd en gepresenteerd zijn,
beloven wij hen te aanvaarden,
hen te omringen met ons medeleven,
hen te dragen in onze gebeden,
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
a. Ja, dat beloven wij

   - allen gaan weer zitten –

Koor zingt: Lead me Lord

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen en voorbeden, overgenomen met Lied 1006 – koor en allen

ZENDING EN ZEGEN

Aanwijzingen voor het vervolg van de Startzondag

We zingen: Lied 978: 1,4 – koor en allen

Zegen, door koor overgenomen met gezongen ‘Zegenbede’
(Tekst: Sytze de Vries; muziek: Dirk Zwart)

Orgelspel: Toccata in Seven - John Rutter (1945)

Onder de toren kunnen we de komende en vertrekkende mensen op gepaste afstand bedanken of gelukwensen.

 
Livestream
U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.00 uur) of later meemaken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede
 

Donderdag 7 oktober: Start van het Leerhuis!
De deelnemers aan het Leerhuis bestuderen de betekenis van de Bijbel voor de dagelijkse praktijk. We doen dit aan de hand van de serie ‘Geschreven en ongeschreven uitleg van de vijf boeken van Mozes’ die gebruik maakt van de uitlegtraditie van het Jodendom. De rabbijnen laten een veelvoud aan betekenissen zien die in de Bijbelse woorden vervat liggen, wat een verrassend effect kan hebben. Als deelnemers leggen wij onze eigen levenservaringen daar weer bij.
De kosten voor het cursusmateriaal bedragen €7,50. Het Leerhuis komt bijeen op de donderdag 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 13 en 27 januari en 3 en 17 februari. Plaats van samenkomst is een van de bovenzalen van de Open Hof. De avonden duren van 20.00-22.00 uur. Informatie bij Hans Liefhebber.

Eerste avond of ochtend over Wonderen
Op dinsdagavond 12 oktober is in de Open Hof een eerste avond over ‘wonderen’, en die wordt voor mensen die liever overdag meedoen herhaald op woensdagochtend 13 oktober. In de wereld van de Bijbel, en ook daarbuiten, kom je wonderen regelmatig tegen. Maar vandaag de dag blijven ze voor ons gevoel vaak uit. Mensen kunnen er bij ziekte of andere nood naar verlangen en ook om bidden, maar heeft dat eigenlijk wel zin? Moeten we er ons maar bij neerleggen dat wonderen niet meer van deze tijd zijn? Dat en meer hopen we op twee avonden of ochtenden te verkennen. Iedereen is van harte welkom, je hoeft dus niet in wonderen te geloven om mee te doen.
De eerste bijeenkomst is dinsdagavond 12 oktober (20.00 uur) of woensdagochtend 13 oktober (10.00 uur), de tweede bijeenkomst op dinsdagavond 2 of woensdagochtend 3 november. Telkens in de Open Hof. De toegang is vrij. Voor aanmelding of nadere informatie kun je terecht bij inleider Jan Offringa, het liefst  per mail j.offringa@planet.nl

Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor:
1e Diaconie, 2e Kerkenwerk, 3e Inrichting Open Hof
 

Bloemengroet
De bloemengroeten van aanstaande zondag zijn bestemd voor dhr. J. Hamerling en dhr. R. Dekker.
 
Autodienst
De autodienst gaat weer van start! Gemeenteleden die gehaald en gebracht willen worden kunnen hiervan gebruik maken. Zondag 26 september rijdt Henk Jacobs.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa


 
terug