Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Liturgie zondag 25 juli 2021, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Zesde zondag van de zomer

Organist: Pim Schipper
Koster: Gert Beumer
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Lector: Mia Brinkman
Diaconie: Jan Klaver
Ouderling van dienst: Toos Maass
Voorganger: dhr. Gerrit Krul uit Utrecht

Bij deze dienst kunnen 100 kerkgangers aanwezig zijn die vooraf reserveren.

O r d e   v a n   d i e n s t

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel:   Wir Glauben all an einen Gott – Johan Ludwig Krebs (1713-1780)

Welkomstwoord

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon


Drempelgebed
Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neem ons leven in uw hand,
reinig het van ongerechtigheid,
vernieuw het door uw Woord en Geest.
Maak ons tot volgelingen van Jezus
die U willen liefhebben en dienen
met al hun kracht. Amen.


- de gemeente gaat zitten -

We zingen: Psalm 98: 1,4

Gebed om ontferming

We zingen: Lied 146a: 1,3

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen Lied 333

Kom, Geest van God
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Schriftlezing:   Jesaja 63, 7-14 en Marcus 6, 45-52 

We zingen: Lied 917: 1,6

Verkondiging

We zingen: Lied 907: 1,2,4

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte:
1e collecte voor plaatselijk diaconaat
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor bijdrage in de kosten van de streaminginstallatie (zie toelichting)

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
Voorbeden worden overgenomen met gezongen:
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 422

Zegen, overgenomen met gezongen Amen
(acclamatie Willem Vogel)

We gaan nog even zitten

Orgelspel: Allegro (uit Concerto no.1 del Sigr. Tomaso Albinoni) - Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

- we verlaten rij voor rij de kerk –


Aanmelding en livestream zondag 25 juli

Deze zondag kunnen we weer max. 100 kerkgangers ontvangen op 1,5 meter afstand van elkaar. Verder blijft gelden, of je nu ingeënt bent of niet: blijf thuis bij klachten. Reserveren, bij voorkeur online, kan via:
https://www.eventbrite.nl/o/protestantse-gemeente-te-wijk-bij-duurstede-32566378993
Telefonisch of per mail kunt u zich aanmelden (voor zaterdag 18.00 uur) bij Jan Oechies, E: joechies@outlook.com
U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.00 uur) of later meemaken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

 

Toelichting op de collectes

Door de beperkingen ten gevolge van de coronapandemie is vorig jaar besloten een professionele streaminginstallatie aan te leggen. De tijd heeft ons geleerd dat het digitaal volgen van de kerkelijke activiteiten een wezenlijk deel van ons kerkzijn is geworden. Het aanleggen van de professionele streaminginstallatie was voor de hervormde  en protestantse gemeente een kostbare zaak. In de begroting was geen rekening gehouden met deze onverwachte maar waardevolle investering. Daarom vragen de kerkrentmeesters u om tijdens de derde collecte uw waardering voor onze streaminginstallatie te laten blijken.
Uw giften kunt u doen:
  • Via de Givt-app.
  • In de mandjes bij de uitgang aan de Peperstraat.
  • Door overschrijving op de bankrekeningen van de Diaconie en de kerkrentmeesters. Gegevens staan aan de binnenzijde van het voorblad van Samen Verder. De collectes worden van harte bij u aanbevolen.


Renovatie van de Open Hof

Er zijn al veel stappen gezet in de renovatie van de Open Hof. De bouwkundige kant van de verbouwing is voor de vakantie grotendeels gereed, evenals de installaties en de verlichting.
Vanaf 2 augustus worden de vloeren geëgaliseerd en de vloerafwerking aangebracht voor de gehele Open Hof. Half augustus wordt de RVS keuken geleverd en geplaatst.
Alle voorzieningen voor zowel de ringleiding als ook het projectiescherm, de beamer, de speakers, wifi, etc. worden deze dagen grotendeels geleverd en aangebracht.
Het is geweldig als je ziet wat er al gedaan is door vrijwilligers en hoever we al zijn met alle werkzaamheden. Het saus- en verfwerk van o.a. de wanden en plinten in alle ruimten wordt heel vakkundig gedaan. Ook de deuren worden binnenkort voorbehandeld en vervolgens door vrijwilligers geschilderd. Het schilderwerk van de kozijnen/ramen van de buitengevel, door een schildersbedrijf, zal in september moeten plaatsvinden. Corona en drukke werkzaamheden zijn daar debet aan.
Het is mooi om te zien hoe de grote groep vrijwilligers uit beide kerkgemeenschappen, samen lol hebben, koffie en frisdrank drinken en ook nog keurig werk leveren. Zij zorgen gezamenlijk voor een mooi afgerond geheel.
Indien u als vrijwilliger dit ook wilt meemaken en ook wilt helpen met schilderwerk, schoonmaken, en inrichten, meld u dan aan op de bekende adressen.
Iedereen is van harte welkom!!!
Jan Meuleman

 

Bloemengroet

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor dhr. en mevr. Brüheim-de Ruiter en voor mevr. C. Landmeter-Geel.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa

 
terug